Pravidlá a štatút súťaže

Pravidlá súťaže o produkty Regulatpro® Hyaluron

Štatút upravuje podmienky a pravidlá účasti na súťaži uverejnenej na sociálnej sieti Facebook, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: FREYA Slovakia s. r. o.
Sídlo: Trenčianska Turná 134, 913 21
IČO: 45 399 816
DIČ: 2022961655
Zapísaný v registri: Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo: 22565/R.

2. Termín konania súťaže

Suťaž sa konáv termíne od 16.8.2021 – 30.8.2021.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže (ďalej aj ako „Účastník“) môže byť každá fyzická osoba s aktívnym účtom na sociálnej sieti Facebook, ktorá splní určené podmienky, a uvedie doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. Ak sa do súťaže zapojí osoba mladšia ako 18 rokov, za vyžrebovaného účastníka prevezme výhru jeho zákonný zástupca. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti FREYA Slovakia s. r. o.

4. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby Účastník súťaže uviedol odpoveď do komentára pod súťažným príspevkom. Účastník sa môže zúčastniť súťaže iba raz, a to uvedením odpovede iba v jednom komentári.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je 1 kus produktu Regulatpro® Hyaluron. Žrebujeme 1 výhercu.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po ukončení súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentári pod súťažným príspevkom. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom prostredníctvom súkromnej Facebook správy. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyberie náhradného výhercu súťaže náhodným výberom.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

8. Ochrana osobných údajov

Účastník súťaže svojím dobrovoľným zapojením do súťaže berie na vedomie, že FREYA Slovakia s.r.o. v súlade s Ochranou súkromia bude oprávnene spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefóne číslo) potrebných výlučne na účely vyhodnotenia súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením súťaže na obdobie nevyhnutné na realizáciu vyhodnotenia súťaže a doručenie výhry. Účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu. Udelený súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na esencia@regulat.sk.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom.

V Trenčianskej Turnej, dňa 13.8.2021