Reklamačné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou FREYA Slovakia s. r. o. so sídlom Trenčianska Turná 134, 913 21 Trenčianska Turná, IČO 45 399 816, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro vložka č. 22565/R (ďalej len „predávajúci“) a jej zákazníkmi (ďalej len „kupujúci“).

Reklamačné podmienky upravujú rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené v týchto reklamačných podmienkach, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

Objednaním tovaru pristupuje kupujúci k podmienkam uvedeným v tomto reklamačnom poriadku a výslovne s nimi súhlasí.

Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti FREYA Slovakia s. r. o. je priložená faktúra – daňový doklad. Faktúra zároveň slúži ako záručný a dodací list. V zmysle platného Občianskeho zákonníka je na každý tovar poskytovaná záruka 2 roky. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

II. Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť okamžite po prevzatí od predávajúceho alebo dopravcu. Kupujúci je povinný urobiť kontrolu úplnosti tovaru, jeho neporušenosti a množstva s faktúrou, ktorú obdržal od predávajúceho.

Ak kupujúci zistí závady na tovare po jeho dodaní, je povinný s dopravcom spísať škodovú udalosť. Kupujúci je povinný reklamovať závady bezodkladne po ich zistení.

Tovar dodaný predávajúcim zostáva v jeho vlastníctve až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zo strany kupujúceho. Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie pripísanie fakturovanej čiastky na účet predávajúceho v plnej výške.

III. Oznámenie závad

Kupujúci je povinný oznámiť bezodkladne po obhliadke dodaného tovaru všetky závady, ktoré zistil, resp. ktoré bolo možné pri odborne prevedenej prehliadke zistiť.

Závady, ktoré nebolo možné zjavne identifikovať pri prevzatí tovaru (i keď pri prevzatí tovaru existovali, ale prejavili sa neskôr), je kupujúci povinný oznámiť hneď, keď tieto závady odhalí.

Pri reklamácií je kupujúci povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný jednoznačne špecifikovať závadu tovaru. Bez jeho popisu nie je možné prevziať tovar do reklamačného procesu. Kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorej ho bude predávajúci informovať o stave jeho reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

V prípade nezhody dodaného tovaru so sprievodným dokladom (faktúra) je postup rovnaký ako pri zistení závad tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť nezhodu bezodkladne predávajúcemu. 

IV. Náhrada za oprávnenú reklamáciu

Kupujúci má nárok uplatniť si reklamáciu na tovar v záručnej dobe, ak oznámi predávajúcemu písomne a bez zbytočného odkladu všetky podrobnosti zistenej závady na tovare. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť reklamovaný tovar za nový. Pokiaľ vadu tovaru nie je možné odstrániť, ani vymeniť tovar za nový, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

V. Náhrada za neoprávnenú reklamáciu

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené pri preprave tovaru, poškodením živenými a iným vonkajšími udalosťami, chybnou manipuláciou, dôsledkom nesprávneho skladovania, nesprávneho zaobchádzania a používania tovaru. Na závady tohto pôvodu sa nevzťahuje reklamácia.

Pokiaľ bude pri obhliadke tovaru zistené, že závada vznikla spôsobom, ktorý je vylúčený zo záručných podmienok alebo ak sa závada na výrobku neprejaví, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dopravou ku kupujúcemu.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré boli kupujúcim oznámené po uplynutí záručnej doby.

VI. Vrátenie tovaru

Kupujúci má nárok na vrátenie tovaru predávajúcemu v nasledujúcich prípadoch:

  • tovar nie je zhodný s tovarom uvedeným v objednávke a v potvrdení objednávky,
  • počet výrobkov nie je zhodný s počtom uvedeným v objednávke a v potvrdení objednávky,
  • tovar má neodstrániteľnú vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka a ktorú nie je možné vyriešiť opravou alebo dodaním náhradného tovaru.

Tovar nesmie byť poškodený nesprávnym zaobchádzaním zo strany kupujúceho. O vrátení tovaru je kupujúci povinný predávajúceho vopred informovať a predávajúci musí s vrátením tovaru súhlasiť. Náklady na spiatočnú prepravu na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu za tovar len v prípade, že tovar má neodstrániteľnú vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka a ktorú nie je možné vyriešiť dodaním náhradného tovaru.

VII. Miesto uplatnenia reklamácie

Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu osobne v mieste podnikania predávajúceho alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s požadovanými podkladmi poštou na adresu: FREYA Slovakia s.r.o, Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná. K reklamovanému tovaru kupujúci priloží kópiu dokladu o kúpe tovaru – faktúru.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí a znáša kupujúci.

Ak nebude niektorá z podmienok uvedených v predchádzajúcich bodoch riadne splnená, nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o reklamácii a spôsobe jej vybavenia.

Oprávnená reklamácia bude zo strany predávajúceho vybavená okamžite, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak.

Opravený alebo vymenený tovar je zaslaný kupujúcemu na náklady predávajúceho.

VIII. Záverečné ustanovenia

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 16.10.2020. Obchodná spoločnosť FREYA Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku.

Prečítajte si viac o našich obchodných podmienkach.